Home

สนเทศน่ารู้ : นามเฉลิมพระเกียรติ ปูพระพี่นาง

ปูพระพี่นาง Potamon galyaniae

ภาพ : ดัดแปลงจากวารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2543


                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก เป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงาม ณ บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดย ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอเนกอนันต์ โดยได้เคยเสด็จไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับทรงเป็นองค์ประธานสนับสนุน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือกรามทูลขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญ พระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของปูชนิดใหม่นี้ว่า Potamon galyaniae  และชื่อไทยว่า “ ปูพระพี่นาง “ มีชื่อสามัญว่า Crimson Crab   และได้รับพระราชานุญาต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 โดยจะทำการพิมพ์เผยแพร่ปูที่พบใหม่นี้ในวารสารต่างประเทศชื่อ Crustaceana , International Journal of Crustacean Research
                 ลักษณะเด่นของปูพระพี่นาง มี 3 สี คือ สีแดงเลือดนก แดงส้ม และสีขาว โดยกระดองมีสีแดงเลือดนก ขอบของกระดอง ขอบเบ้าตา และริมฝีปากเป็นสีแดงส้ม ขาเดินทั้ง 4 คู่ เป็นสีแดงเลือดนก ยกเว้นตรงปลายประมาณ 1 ใน 3 ของก้ามหนีบทั้ง 2 ข้าง เป็นสีขาว กระดองขนาดกว้างประมาณ 4.6 ซ.ม.
                 นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ นักวาดรูปนก เป็นผู้พบและเก็บตัวอย่างปูชนิดใหม่นี้ได้ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2540 ที่บริเวณฝั่งลำห้วย ต.ท่าแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์.

อ้างอิง 

ว.วิทยาศาสตร์ 54,2(ม.ค.-ก.พ.43)104

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

************************************


ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 16:32:47 น.