สนเทศน่ารู้  :: วันจักรี

  ความเป็นมา          วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
          ประวัติการตั้งชื่อวันจักรีมีว่า เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนทุกวันนี้
          ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้า ฯ ให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ ( ร.๑ - ๔ ) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์ องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึง
          พระมหากรุณาธิคุณนี้ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น ในรัชกาลที่ ๖ โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ - ๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาท เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่า “วันจักรี”

แผนภูมิแสดงลำดับภาพสืบสันตติวงศ์พระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชวงศ์จักรี

คำอธิบายแผนภูมิลำดับภาพ>>

หน้าแรก | หน้าถัดไป | . | .|. | . | . | ร.๖ | ร.๗ | ร.๘ | ร.๙ |

อ้างอิง 

          ประวัติวันจักรี จากหนังสือ : หมายเหตุเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี โดย สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖
          กองทัพไทย. ๒๕๒๖. วันที่ระลึกจักรี ๖ เมษายน ๒๕๒๖. กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิชย์.
          "พระมหากษัตริย์ไทย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์" เข้าถึงได้จาก http://www.banfun.com/thai/thai-royal.html

ภาพประกอบ
          กองทัพไทย. ๒๕๒๖. วันที่ระลึกจักรี ๖ เมษายน ๒๕๒๖. กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธ์พาณิชย์.

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 


ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:17:46 น.