วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน.
งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย.
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน
หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่
แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจ.
งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันข้าราชการพลเรือน

    เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน

ตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน

ตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน

    ดัดแปลงมาจากส่วนหนึ่งบนบ่าข้าราชการ ด้วยวิธีการทางศิลปกรรมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แล้ว โดยมีลักษณะเป็นทรงโค้งมน ด้านในมีช่อชัยพฤกษ์ อันเป็นช่อไม้มงคลตามความเชื่อตั้งแต่อดีต หมายถึง ความสำเร็จ ความมีชัย ความเจริญงอกงามไพบูลย์ และด้านล่างมีริบบิ้นรองรับ เพื่อแสดงถึงความอ่อนโยนอันพึงควรมีในข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับความหมายที่ว่าเป็นผู้มีกำลัง อันสำคัญยิ่งในเรือนในบ้าน

การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน

    การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่องสดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ ในวันข้าราชการพลเรือน

    ส่วนใหญ่เป็นวันที่เหล่าข้าราชการพลเรือนจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นต้นว่า การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือสงเคราะห์ในองค์กรต่างๆ และกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในหมู่ข้าราชการพลเรือนด้วยกัน เช่น การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

" ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ "

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2524 - 2552 http://iad.dopa.go.th/king/king.html
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2524 - 2554 http://www.oae.go.th/aeoc/index.php/th/datashow/85
พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2555 - 2556 http://www.h2cup.com/webboard/index.php?topic=1835.0
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech

อ้างอิง
ธนากิต. ประเพณี พิธีมงคล และวันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก 2539 400 หน้า.
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ. (2559). วันข้าราชการพลเรือน. ค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2562, จาก http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php?nid=5004

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด 

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 


ปรับปรุงล่าสุด : 28 มีนาคม 2558 11:15:20 น.