อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ Big data series III : big data in real cases ตัวอย่างโครงการ Big Data
ภาพปกหนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน
ภาพปกหนังสือ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management
ภาพปกหนังสือ คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)
ภาพปกหนังสือ คู่มือทวนสอบ : สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
ภาพปกหนังสือ ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน
ภาพปกหนังสือ การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
ภาพปกหนังสือ หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
ภาพปกหนังสือ เปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร ฉบับอาหารเปลี่ยนโลก
ภาพปกหนังสือ เมืองขอนแก่น : การเติบโต ความท้าทาย และโอกาส
ภาพปกหนังสือ กฎหมายแรงงาน 2562
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ภาพปกหนังสือ การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ (2557-2560)
ภาพปกหนังสือ ADKAR สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง = A model for change in business, government and our community
ภาพปกหนังสือ ศิลปะการเก็งกำไร = Short term trading
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [หลัก วิ. อาญา]
ภาพปกหนังสือ ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ ชื่อเรื่อง: ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ

สร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทํางานของบรรณาธิการ ว่าต้องปฏิบัติตนเช่นไร จึงทําให้กลายเป็นบรรณาธิการมืออาชีพ .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
มารยาท และวิธีการรับประทานอาหารตะวันตกที่ควรทราบ

มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 11 November 2019, 11:40 AM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636