ช่วยแนะนำหัวข้องานวิจัย

เริ่มโดย Thunchanok Janphaka, ตุลาคม 05, 2008, 06:09:50 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิต่อการเลือกทำงานโรงเรียน หรือ บริษัท ก็ได้ค่ะ
หรือหัวข้อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ กำลังใจในการทำงาน

              วิทยานิพนธ์ที่แนะนำให้ด้านล่างนี้หากยังไม่ตรงใจก็แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ

          ขวัญกำลังใจ

จารึก รัตนโอภาส. 2535. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำ ของผู้บริหาร
           โรงเรียน กับขวัญกำลังใจในการทำงานของครู อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
           สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสตูล  มีที่ มหาวิทยาลัยทักษิณนงลักษณ์ เนียมท้วม. 2546. ขวัญกำลังใจและแนวทางในการพัฒนาขวัญกำลังใจในการ
          ทำงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
          มีที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปิยะรัฐ  พฤกษากร. 2550. เกียรติยศอำนาจหรือเงินตรากับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจใน 
          การทำงานของผู้ปกครองท้องที่  มีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พจมาลย์ ชมเดือน . 2540. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
          กับขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานองค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม
          มีที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      การเลือกงาน
นิรามิส อรุโณทอง. 2539. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการ
   เลือกงานของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             มีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มนูญ เรือนใจมั่น . 2547. ปัจจัยในการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงาน
           ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.  . มีที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         วิทยานิพนธ์ทั้ง 6 เล่ม สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/
            ที่ Reference Database  เลือกฐานข้อมูล Digital Collection
            หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ขั้นลอย อาคาร 3

สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ แต่พอดีได้หัวข้อจากอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นะคะ
ดังนั้นต้องรบกวนช่วยแนะนำ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  2 อย่างนะคะ คือ 1. ของโรงเรียนเอกชน  รัฐบาล 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบริษัทเอกชน

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ
            ขอแนะนำวิทยานิพนธ์ที่เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เนื่องจากฐานข้อมูล Digital Collection ขณะนี้ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าสืบค้นได้ หากระบบใช้ได้จะค้นคว้าเพิ่มเติมมาให้ค่ะ

จุไรรัตน์ นันทเสนา. 2544. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
            ข้าราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  (ม.ร. จ2477 2544)
วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล. 2541. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
           วิศวกรในบริษัทเอกชน  (ม.ร. ว173 2541)
       วิทยานิพนธ์ 2 เล่มด้านบนสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/
มาที่ Database Services เลือก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ม.รามคำแหง ส่วนตัวเล่มที่เป็นฉบับพิมพ์มีให้บริการที่ ชั้น 3 อาคาร 3

นัติฐา ครุฑหมื่นไวย. 2546. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
           ข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (ม.ร. น3975 2546)
          วิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องมาใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ม.ร.ที่อาคาร 3 ชั้น 3

        ส่งขอ้มูลเพิ่มเติม ค่ะ
วรรณวิภา แสงสารพันธ์.2549. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
           พนักงานรายวันบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) . (วจ 1 ว443 2549)
           มีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมหมาย งามคณะ. 2538. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
          ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
           (HF 5549.5 .J63 ส16ป 2538)  มีที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
               สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ ฐานข้อมูล Digital Collection