ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/42) > >>

[1] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[2] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[3] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[4] วันที่ 9 พ.ย. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น. (ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ) และวันที่ 10-11 พ.ย. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ

[5] เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

[6] ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service)

[7] รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" ฟรี (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 2562)

[8] วันที่ 1 พ.ย. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น. (ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ)

[9] วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 19.30-20.30 น. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถใช้งานได้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version