ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/22) > >>

[1] ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ อาคาร 1 เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดาน อาคาร 1 ชั้น 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ)

[2] ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการ ชุด "โขน" (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

[3] แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ เรื่อง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ (บริเวณหลังคา) และระบบเครื่องปรับอากาศฯ

[4] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[5] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[6] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[7] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

[8] วันที่ 15-16 ก.พ. 2563 สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ

[9] ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Blind date with a book ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version