RU Library Forum

Ask a Librarian => Ask a Librarian => ข้อความที่เริ่มโดย: samrann ที่ มีนาคม 21, 2008, 07:30:33 PM

หัวข้อ: ขั้นตอนการทำงานสินค้าเข้าสินค้าออก
เริ่มหัวข้อโดย: samrann ที่ มีนาคม 21, 2008, 07:30:33 PM
เนื่องด้วยผมมีความสนใจและอยากทำงานการขนส่งตู้คอนเทรนเนอร์เกี่ยวกับสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกเพราะผมเรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการขนส่งและผมได้ไปสมัครงานกับบริษัทซึ่งดำเนินงานโดยคนญีปุ่นดังนั้นผมจึงอยากทราบรายละเอียดดังนี้ 1. เริ่มแรกสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ก่อนการทำงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทรนเนอร์ 2. ขั้นตอนการทำงาน 1, 2 , 3 , 4 เป็นลำดับไป ( ผมเรียนยังไม่จบครับ แต่มีประสบการณ์ในด้านการทำงานการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมประมาณ 10 ปี คือเรียนด้วยทำงานด้วยครับ ) ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์แบบใหม่ที่ท้าทายสำหรับผม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
หัวข้อ: Re: ขั้นตอนการทำงานสินค้าเข้าสินค้าออก
เริ่มหัวข้อโดย: anocha ที่ มีนาคม 22, 2008, 10:46:00 AM
แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาจากรายการหนังสือที่ส่งมาให้ จะมีข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ได้ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2550. ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน = Job description. พิมพ์ครั้งที่ 3
   กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์. (HF5549.5.J613 ณ174 2550) ชั้น3 อาคาร 1 
สุภัทร์ วิเศษศิริ และคณะ. 2532. คู่มือการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจศุลกากร = Export-import
                    [and] Shipping. กรุงเทพฯ : สถาบันการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจศุลกากร.
                   (HF1009.5 ส246)  ชั้น3 อาคาร 1