RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กันยายน 24, 2018, 03:05:11 PM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กันยายน 24, 2018, 03:05:11 PM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ

ตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 39/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับเช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ (http://bit.ly/2I9WYoJ)]

และตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 26/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ (http://bit.ly/2xMhdnD)]