RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กันยายน 24, 2018, 02:38:27 PM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ กฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กันยายน 24, 2018, 02:38:27 PM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน

ตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 34/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ (http://bit.ly/2NziMQh)]

และตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 35/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ (http://bit.ly/2DrGsBE)]