รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

เริ่มโดย PARN, กันยายน 04, 2008, 10:32:01 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หนูอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

1. อยากทราบว่าอธิบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีชื่อว่าอะไรคะ2. หนูอยากได้โครงสร้างการบริหารงานของทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยรามคำแหงค่ะ ไม่ทราบว่าหนูจะไปค้นหาได้จากที่ไหนคะ


3. การบริหารงานของทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้ระบบ ISO 9001: 2000  หนูอยากทราบว่า  9001 หมายถึงอะไรและ 2000   หมายถึงอะไร


ขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ

#1
1. อยากทราบว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีชื่อว่าอะไรคะ
ตอบ       อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสงสุข

2. หนูอยากได้โครงสร้างการบริหารงานของทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยรามคำแหงค่ะ ไม่ทราบว่าหนูจะไปค้นหาได้จากที่ไหนคะ
ตอบ    นักศึกษาสามารถศึกษา ได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/  ในส่วนของ About Library หรือศึกษาได้จาก  โครงสร้างการบริหาร
           ราชการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (LG395.B3359 ม192109 ) อยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 3

3. การบริหารงานของทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้ระบบ ISO 9001: 2000  หนูอยากทราบว่า  9001 หมายถึงอะไรและ 2000   หมายถึงอะไร
ตอบ    สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำระบบบริหาร ISO 9001:2000 มาใช้เพื่อประกันคุณภาพการบริหารงานของ 
          สำนักฯ ISO 9001 : 2000  เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมี
           ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร   
ISO 9001 คือมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้การยอมรับ
2000 หมายถึง ปี ค.ศ. ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและใช้ ISO 9001 ในปี 2000 ซึ่งระบบ ISO จะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  เนื่องจากในปี ค.ศ. 2005 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้งในปี 2008 แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
         นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
ณัฐกิจ แสงประดับ. 2544. คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000.     
           (TS156.6 ณ213)   ชั้น 5 อาคาร 1
ธีระพันธ์ พลมณี. 2544. การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
           ISO 9001-2000 : ฉบับปฏิบัติการ. (TS156.6 ธ237)  ชั้น 5 อาคาร 1
พรทิพย์ รักบุรี. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารเชิง
           คุณภาพ กับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 ของหน่วยงาน
           สนับสนุนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย รามคำแหง.(ม.ร. พ2397 2550)
           ชั้น 3 อาคาร 3
รุ่ง ลิขิตวัฒนเศรษฐ. 2546. การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
           ISO 9001-2000 : ฉบับปฏิบัติการ. (TS156.6 ร242 2546)  ชั้น 5 อาคาร 1
สุจริต คูณธนกุลวงศ์. 2544. ISO 9001 : 2000 การตรวจประเมินมาตรฐานใหม่.
            (TS156.6 ส242)  ชั้น 5 อาคาร 1
สุเทพ ธีรศาสตร์. 2544. ข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจความพร้อมด้วยตนเองข้อ
            แตกต่างระหว่าง ISO 9001:2000 และ 9001:1994. (อก0618 6/ข1244)
           ชั้น 2 อาคาร 3
2548. การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2000. (VCD 311 ST) ชั้น 4 อาคาร 3
2548. ข้อกำหนด ISO 9001:2000. (VCD 310 ST)   ชั้น 4 อาคาร 3