ช่วยประเมินวิจัยชั้นเรียนหน่อยนะคะ

เริ่มโดย kalfang, สิงหาคม 27, 2011, 05:58:00 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาเกมการศึกษา และเอกสารประกอบการศึกษา ชุดการอ่านจับใจความ
ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้ยประถมศึกษา        ปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้ศึกษา      นางศิริลักษณ์  เสมอภพ
   ปีที่ศึกษา      2553
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้เกมการศึกษา และเอกสารประกอบการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาเกมการศึกษาและเอกสารประกอบการเกมศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา  และเอกสารประกอบเกมการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประภมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อเกมการศึกษา  และเอกสารประกอบเกมการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 6 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 310 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 40 คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  โดยใช้เนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1  การอ่านเรื่องการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  จำนวน 3 เล่ม  ได้แก่เล่มที่ 1 เรื่องสนุกหรรษากับนิทาน  เล่มที่ 2 เรื่องสืบสานการละเล่นของเด็กไทย  และเล่มที่ 3 เรื่องร้อยดวงใจด้วยเสียงเพลงแผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือครู) ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เกมการศึกษาแลเอกสารประกอบเกมการศึกษา  จำนวน 13 แผน  เวลา 13 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลการเรียรู้ด้านการอ่านจับใจความ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 30 ข้อ  แบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาประสิทธิภาพ 80/80 (E1 / F2) และการทดสอบที่กรณีทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว (T-Test Dependent)
ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
1.   ประสิทธิภาพของเกมการศึกษาและเอกสารประกอบเกมการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เรื่องสนุกหรรษากับนิทาน  มีประสิทธิภาพ   E1 / E2  เท่ากับ 91.00/90.50  เรื่องสืบสานการละเล่ยของเด็กไทย  มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 89.50/90.75 และเรื่องร้อยดวงใจด้วยเสียงเพลง มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 91.00/92.25  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ E1 / E2  เท่ากับ 90.50/91.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา  และเอกสารประกอบเกมการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  มีคะแนนทดสอบผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเกมการศึกษาและเอกสารประกอบเกมการศึกษา  ชุดการอ่านจับใจความ  ตามค่านิยมรักความเป็นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เกมการศึกษามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( )  เท่ากับ 4.60  และเอกสารประกอบเกมการศึกษามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.64  โดยภาพรวมเกมการศึกษาและเอกสารประกอบเกมการศึกษา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62

   แนะนำท่านให้ศึกษาหนังสือด้านล่างนี้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานวิจัย

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (H62 บ2432 2545 ชั้น3 อาคาร 1)
พิสณุ ฟองศรี. (2551). วิจัยทางการศึกษา. (LB1028 พ238 2551  ชั้น4 อาคาร 1)
สถาพร จันทเรนทร์. (2549). การวิจัยประเมินผลและการวิจัยในองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา
             (AZ191 ส14  ชั้น 2 อาคาร3)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2552). ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ. (วช0700 6/ร7553
             มีที่ Pub.บางนาชั้น3 )
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. (2542). การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่. (LC5225.R47 ส247 2542 ชั้น4
            อาคาร 1)
สุทิติ ขัตติยะ. (2553). แบบแผนการวิจัยและสถิติ. (H62 ส2444 2553 ชั้น3 อาคาร 1)
สุวิมล ว่องวาณิช. (2547). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. (LB1028.24 ส247 2547 ชั้น4 อาคาร 1)