Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Recent Posts

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 9 ฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำงานวิจัย ได้แก่

          1. ฐานข้อมูล Emerald Management 
          2. ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ (3 D Lawdatabase) เข้าใช้ด้วยUsername : lib-ru2555 และ Password : lib-ru2555
          3. ฐานข้อมูล NewsCenter  ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th เท่านั้น
          4. ฐานข้อมูล iQNewsClip ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th เท่านั้น]         
          5. ฐานข้อมูล Oxford Law Online
          6. ฐานข้อมูล Business Source Complete (BSC) สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          7. ฐานข้อมูล Political Science Complete (PSC) สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          8. ฐานข้อมูล Medline Complete สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2562
          9.  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale E-Book ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล @rumail.ru.ac.th

สำหรับฐานข้อมูล Emerald Management จะต้องใช้หมายเลข OAN เพื่อลงทะเบียนใช้งานจากอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
และ ฐานข้อมูล Oxford Law Online สามารถใช้ Username และ Password กลางที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้
** กรอกข้อมูลเพื่อขอหมายเลข OAN, Username, และ Password ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://forms.gle/M1EPqgEQstQ5jo5t9 (ต้องใช้อีเมล @rumail.ru.ac.th)
32
ในกรณีของการลงทะเบียนเรียน วิชาเรียน การสอบ สถานภาพนักศึกษา/พรีดีกรี และอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวป. ม.รามฯ >>>  http://www.regis.ru.ac.th/
ติดตามข่าวที่ Facebook Fanpage >>> https://www.facebook.com/sorworporCOP/ 
หรือติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้


 
33

นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถทำเรื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นๆ ได้
เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สามารถอ่านรายละเอียด ข้อกำหนด และขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุดได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_interlibrary-loan.php


นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ  สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของม.รามฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

โดยการยืม-คืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

      1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยสามารถสมัครสมาชิก ณ ห้องสมุดม.รามฯ ได้ทุกสาขา
      2. จำนวนสิทธิ์การยืมให้ยึดถือระเบียบการยืม-คืนตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ
      3. ผู้ใช้บริการต้องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งคืนต่างห้องสมุด


34

การสั่งซื้อหนังสือ ตำราเรียน หรือติดตามการจัดส่ง นักศึกษาสามารถต้องสอบถามไปที่ที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8757

หรือติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.rupress.ru.ac.th และ Facebook Fanpage : ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกอ่านตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามรายวิชาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จากเว็บไซต์ http://e-book.ru.ac.th/


35
นักศึกษาปริญญาตรี / โท / เอก, อาจารย์, และบุคลากรของม.รามฯ มีเงื่อนไขและข้อกำหนดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน
สามารถอ่านระเบียบการยืม-คืนได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/borrow.php


กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับ วันละ 3 บาท/ชิ้น/วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง
และต้องมาชำระค่าปรับด้วยตนเองที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สามารถอ่านระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/fee.php
36
การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองมีเงื่อนไข ดังนี้
1. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ต้องไม่เกินวันกำหนดส่งคืน
2. หนังสือเล่มที่ยืมต่อ ไม่มีผู้อื่นจอง
3. ผู้ยืม ต้องไม่อยู่ระหว่างค้างชำระค่าบริการ (ค่าปรับ)
4. สามารถยืมต่อได้ แค่ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการยืมต่อครั้งถัดไป จะต้องต้องนำหนังสือมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1 ก่อน

นักศึกษาและบุคลากรสามารถยืมหนังต่อด้วยตนเองผ่านระบบ WebPac >>> https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
37
Ask a Librarian / การสมัครสมาชิกห้องสมุด
« Last post by naya on March 04, 2022, 09:57:44 AM »
การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
2. บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้, บัตรลูกจ้าง หรือ หนังสือสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะบุคลากร)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะนักศึกษา)
5. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันได้


วิธีสมัครสมาชิกห้องสมุดสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้   

         
วิธีที่ 1 : สมัครสมาชิกด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1
วิธีที่ 2 : สมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://bit.ly/3tUkn7o 
38
Ask a Librarian / วิธีการยืม - คืนหนังสือ
« Last post by naya on March 04, 2022, 09:43:18 AM »
นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถ ยืม หนังสือได้ 2 วิธี ดังนี้
       

  •   วิธีที่ 1 : ยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ณ ชั้น 1 อาคาร 1
     สามารถดูวิธีการยืมหนังสือได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_selfcheck.php

  • วิธีที่ 2 : ยืมหนังสือออนไลน์ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ  (Google Form)
    จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php หลังจากนั้นรอรับอีเมลแจ้งวันและเวลารับหนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ต้องมารับหนังสือด้วยตนเอง)

นักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ สามารถ คืน หนังสือได้ 2 วิธี ดังนี้
  • วิธีที่ 1 : คืนหนังสือผ่านตู้คืนอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชม. ตู้คืนอัตโนมัติตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด ฝั่งซ้ายมือ สามารถดูวิธีการคืนหนังสือได้จากลิงก์นี้ >>> https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php 

  • วิธีที่ 2 : คืนหนังสือด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1
39
เรียน คุณ Jsita

ขออ ัยที่ตอบล่าช้านะคะ

ทางหน่วยงานได้ค้นคว้าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการหย่า ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มาให้ ดังนี้ค่ะ

1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว / วารี นาสกุล
Call no. : KPT540 ว226 2554 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

2. กฎหมายน่ารู้ คู่สามี รรยา/ เมธาวิน เจริญนาวี
Call no. :  KPT540 ม254 2556 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
3. กฎหมายลักษณะครอบครัว / ณฐ นารินทร์
Call no. : KPT540 ณ13 2564 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
4. หลักกฎหมายครอบครัว/ ประสพสุข บุญเดช
Call no. : KPT534.55 ป171 2547 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง
-
5. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ
Call no. :  KPT533.5 พ297 2556 
Location : ชั้น 4 อาคาร 1 หอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

สามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่สำนักหอสมุดกลาง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

และสามารถอ่าน รวมคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีฟ้องหย่าสามี ได้ที่นี่ค่ะ : https://www.lawyers.in.th/2019/07/11/supreme-court-of-divorce/

วัชรา รณ์
40
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 04.00 - 07.00 น. จะมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
ทั้งนี้ จะส่งผลให้ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) และฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร
ที่เว็บไซต์ https://library.lib.ru.ac.th ไม่สามารถให้บริการได้
ในวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10