RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: webmaster on February 02, 2018, 04:54:51 PM

Title: ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ"
Post by: webmaster on February 02, 2018, 04:54:51 PM
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ"
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าชมได้ฟรี ในวันและเวลาราชการ

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-02-02-banner-ramlibrary-exhibition-promote01.jpg) (https://www.facebook.com/exhibitionandart/)

นิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ" เป็นนิทรรศการที่จะกล่าวถึงตัวละครจากวรรรณคดีไทย ในมุมมองต่าง ๆ ไป เช่น ตัวละครชายในวรรณคดีไทย, ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย และตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทย เป็นต้น

การจัดนิทรรศการชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" จะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
     1) พินิจวรรณคดี  (http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7706.0)
     2) ตัวละครหลากมิติ (http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7727.0)
     3) ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ  (http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7787.0)
     4) คันฉ่องส่องวัฒนธรรม

     ภายในนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม อาทิเช่น "ฉายาทวิภพ" กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม, "อักขระพินิจ" ห้องอ่านหนังสือที่จัดแสดงในนิทรรศการ และ "ทักษะพัฒนา" กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย เป็นต้น

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7706_2560-12-14-banner-ramlibrary-exhibition-promote002.png)
     กิจกรรม "ฉายาทวิภพ"
     กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้องชื่อ"ฉายาทวิภพ" เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ภายในห้องจะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ/หรือ ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น โดยจะมีการปรับเปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และการซึมซับสุนทรียรสแห่งวรรณคดี ในการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษาวรรณคดีไทย

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7706_2560-12-14-banner-ramlibrary-exhibition-promote003.png)
     กิจกรรม "อักขระพินิจ"
     อ่านวรรณคดีภายใต้บรรยากาศของวรรณคดี ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีการจัดแสดงหนังสือกลุ่มวรรณคดี โดยการนำทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดมาแปรรูปข้อมูลและนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย โดยมุ่งการกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจที่จะต้องการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากสื่อและวัตถุที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ห้องอักขระพินิจภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ในการศึกษาวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ภายในห้องที่สร้างสรรค์บรรยากาศของวรรณคดีขึ้นมา เพื่อให้ดื่มด่ำมรดกวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้น

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7706_2560-12-14-banner-ramlibrary-exhibition-promote004.png)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7706_2561-02-20-22-banner-ramlibrary-exhibition-promote006.jpg)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03-banner-ramlibrary-exhibition-workshop.jpg)

     กิจกรรม "ทักษะพัฒนา"
     กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ การเขียนลายไทยเบื้องต้นและจัดขึ้นเป็นช่วงเวลาเท่านั้น ณ ห้องทักษะพัฒนา ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ป้ายประกาศของหน่วยฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 อาคารสานักหอสมุดกลาง และ https://www.facebook.com/exhibitionandart/
     เปิดลงทะเบียน (ล่วงหน้า) เพื่อเข้าร่วม Workshop การเขียนลายกระจัง
     กิจกรรม Workshop จะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
     *สามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม (https://www.facebook.com/exhibitionandart/)
     หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะช่วยในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อผู้เข้าเรียน

สามารถเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)*

สอบถามข้อมูลเพิ่ม หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ติดต่อ.. หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
• โทร. 0-2310-8647
• facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
• Line ID : @zxb0818x
Title: Re: ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ"
Post by: webmaster on April 05, 2018, 03:11:56 PM
ภาพถ่ายบางส่วนจากกิจกรรม "ทักษะพัฒนา" ฟรี Workshop การเขียนลายไทย "ลายกระจัง"
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ :
Album 1 : "ทักษะพัฒนา" Workshop การเขียนลายกระจัง (3 เม.ย. 2561) (https://www.facebook.com/exhibitionandart/posts/1787405798222019)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-003.jpg)  (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-005.jpg) 
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-001.jpg)  (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-002.jpg)  (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-004.jpg)  (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-006.jpg)  (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7727_2561-04-03_krajung-event-007.jpg)