Ask a Librarian : บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
     หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8646 และ 0-2310-8648
     e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Author Topic: การหักเงินสมทบประกันสังคม  (Read 410 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sunshine

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
เรียน ท่านบรรณารักษ์ ที่นับถือ
รบกวนเรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการหักเงินสมทบส่งประกันสังคม ดังนี้ กรณีของลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างได้ทำทรัพย์สินของทางนายจ้างเสียหาย ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ และนายจ้างได้หักค่าเสียหายนั้นจากลูกจ้างในตอนจ่ายค่าจ้างสิ้นเดือน ขอเรียนถามว่าการนำเงินค่าจ้างมาคำนวสนเงินสมทบนั้น ต้องนำค่าจ้างสุทธิหลังหักค่าเสียหายมาคำนวน หรือจะนำค่าจ้างก่อนหักค่าเสียหายมาคำนวน
ด้วยความนับถือและขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ.ที่นี้
Sunshine

Offline watcharaporn

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 10
เรียน คุณ Sunshine

ตอบบข้อคำถาม เรื่องเกี่ยวกับการหักเงินสบทบส่งประกันสังคม ผู้ที่จะตอบคำถามได้ตรงประเด็นและถูกต้องที่สุดคือ สนง.ประกันสังคม
คุณ Sunshine สามารถติดต่อตามช่องทางนี้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคม
Website : www.sso.go.th
Facebook : www.facebook.com/ssofanpage
โทรศัพท์: 02-956-2345 หรือสายด่วน 1506
Live Chat: http://www.sso1506.com/ssolivechat/
อีเมล: info@sso1506.com
ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเ อเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ขออ ัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัชรา รณ์