RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ ธันวาคม 08, 2021, 09:50:58 AM

หัวข้อ: วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16.30 - 18.00 น. บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง ไม่สามารถใช้งานได้
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ ธันวาคม 08, 2021, 09:50:58 AM
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16.30 - 18.00 น.
จะมีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ของสำนักหอสมุดกลาง
จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง
อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, ระบบยืมต่อ เป็นต้น
ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้