ช่วยแนะนำหนังสือให้หน่อยค่ะ

เริ่มโดย noknew, กรกฎาคม 03, 2008, 05:13:28 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อยากได้หนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดอัติโนมัติ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตอล ห้องสมุดเสมือน บอกความหมายและลักษณะของแต่ละห้องสมุดว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร  ที่มาของชื่อ Library Automatic , Electronic  Library,Digital Library, Virtual Library

เนื่องจากห้องสมุดได้นำเอาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้สามรถแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ จึงทำให้มีรูปแบบใหม่ๆ ของห้องสมุดเกิดขึ้น เช่น ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) เป็นต้น 
นักศึกษาสามรถศึกษาจากรายการหนังสือ และวารสารที่แนะนำมาให้ด้านล่าง ตามสถานที่ที่แจ้งไว้
ห้องสมุดดิจิทัล
ทรงศิริ หงษ์บิน. 2544. รูปแบบการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่เหมาะสมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
            ทหารลาดกระบัง. (ม.ร. ท1728 2544)   (ชั้น 3 อาคาร 3)
น้ำทิพย์ วิภาวิน. 2541. ห้องสมุดดิจิทัล. ข.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาหอการค้าไทย ปีที่ 11,4( ต.ค. 2541)
            หน้า 5-22 ภาพประกอบ   (ชั้น 2 อาคาร 2)
เบญจรงค์ นิตยพัฒน์. 2544. ห้องสมุดดิจิตอล. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 49,155( ม.ค. 2544) หน้า 1-3
            ภาพประกอบ   (ชั้น 2 อาคาร 2)
สมเกียรติ เฮงนิรันดร์. 2543. ห้องสมุดดิจิทัล. ข.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 13,2
           ( เม.ย. 2543) หน้า 1-4     (ชั้น 2 อาคาร 2)
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ชัญญา วรรณวโรทร. 2544. สภาพการใช้และปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของบรรณารักษ์ ใน
          ห้องสมุดสถาบัญราชภัฏ. ( ม.ร. ช2133 2544)      (ชั้น 3 อาคาร 3)
นฤมล อินคุ้ม. 2544. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการวีทีแอลเอสในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นพดล เชิญตระกูล. 2543. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ :
           กรณีศึกษาระบบอินโนแพค. (ม.ร. น164 2543)    (ชั้น 3 อาคาร 3)
2544. "ห้องสมุดอัตโนมัติ" โปรแกรมอัจฉริยะจากสมองคนไทย. มติชน ปีที่ 24 ฉบับที่ 8366
           ( 3 กุมภาพันธ์ 2544) หน้า 16 ม้วนที่ 40188   (ชั้น 4 อาคาร 3)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
น้ำทิพย์ วิภาวิน. 2545. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ = E-Library.  (Z678.9 น224)   (มีที่ ห้องสมุดคณะรศ.)
สราวุธ จันทรนิภาพงศ์. 2540. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์. Update ปีที่ 11,132( มิ.ย. 2540) หน้า 97-99
           (ชั้น 2 อาคาร 2)
2543. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-LIB แหล่งรวมสาระน่ารู้สำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย. Multimedia Magazine
            ปีที่ 3,6( ม.ค. 2543) หน้า 58-59ภาพประกอบ   (ชั้น 2 อาคาร 2)
ห้องสมุดเสมือน
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. 2539. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุคห้องสมุดเสมือน. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
             ศาสตร์ มข. ปีที่ 14, ฉบับที่ 3 (ก.ย. 2539), หน้า 27-34     (ชั้น 2 อาคาร 2)
วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ และสุธรรม อุมาแสงทองกุล. 2548. ห้องสมุดเสมือนห้องสมุดกับความจริงเสมือน ห้องสมุด
            ในอนาคตและห้องสมุดxxxxx. บรรณสาร มศก.ท. ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2( ต.ค.-มี.ค. 2547-2548)
             หน้า 1-13    (ชั้น 2 อาคาร 2)