หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการค่ะ

เริ่มโดย Phimjan, กรกฎาคม 05, 2009, 11:08:42 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอาจายร์ให้ทำเกี่ยวกับสาขาวิชาค่ะ
แต่ปัญหามีอยู่ว่าเรื่องที่คิดไว้ซ้ำกับคนอื่นค่ะเลยตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกค่ะ
ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

สวัสดีคะ
       แนะนำให้นักศึกษาลองศึกษาจากหัวข้อ และข้อมูลฉบับเต็ม ของวิทยานิพนธ์ที่คนอื่น ๆ ทำ โดยสืบค้นจาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)  Digital Collection server #1 #2#3 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรวมวิทยานิพนธ์ทุกสถาบันในประเทศ สามารถสืบค้นอ่านหัวข้อ และฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ได้ ที่ http://www.lib.ru.ac.th/ในส่วนของ Reference Datbases เลือกที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)  Digital Collection server #1 #2#3  ให้ใส่คำค้นว่า การจัดการ หรือ สาขาวิชาการจัดการ (จะได้จำนวนชื่อเรื่องที่ต่างกัน)เลือกที่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง เลือก ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน   และ เขตข้อมูลเลือกที่ สาขาวิชา    คลิกที่ค้น จะปรากฏรายการวิทยานิพนธ์ ให้เลือกศึกษาจำนวนมาก สามารถเลือกอ่านที่ละชื่อเรื่อง ลองสืบค้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการคิดหัวข้อเสนองานวิจัยต่อท่านอาจารย์ 
       การสืบค้นหากสืบค้นภายนอกมหาลัย ต้องสมัครสมาชิก   หรือลงทะเบียนขอใช้ Proxy Server     เพื่อ login เข้าใช้ 

1. วิไลวรรณ กิจจาหาญ. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2. สุดาสวรรค์ ชัชวาลรังสรรค์. (2543). ระบบสารสนเทศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
         (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
3. สิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์. (2544). ปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
          พุทธศักราช 2539 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
4. ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์ (2549). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาการ
          จัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธา  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
5. ปาวีณา เดชฤทธิกุล. (2549). การตัดสินใจเรียนสาขาการจัดการในระดับปริญญาตรีของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
         ปีการศึกษา 2549  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน)
6.  ชนิกา ศิริมังคลากุล. (2550). ปัจจัยที่มีผลทำให้การสร้างตราสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรประสบความสำเร็จ  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
7.  พรอารีย์ ศิริผลกุล. (2549). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการสีข้าว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
8. โชติ แย้มแสง. (2552). รายงานผลการวิจัย เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการจัดการการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
     บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
           (สืบค้นจาก ฐานข้อมูลDigital Collection )