รบกวนตอบด่วนนะคะ

เริ่มโดย PARN, มิถุนายน 14, 2009, 06:02:53 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ในเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หนูอยากทราบว่า ความรู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบท (Context) อย่างไรคะ

สวัสดีคะ
         ในเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบท (Context) อย่างไรนั้น นักศึกษาต้องอ่านจากบทความที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ บทความหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสรุป

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2548). การบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี. 
          (JF1358.T5 ก226 2548 ) ชั้น 4 อาคาร 1
นิตยา กมลวัทนนิศา.(2546). บริบทไทยว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน. ว.เศรษฐกิจและสังคม
         ปี ที่ 40,2( พ.ค.-มิ.ย. 2546) หน้า 14-20 ภาพประกอบ (ชั้น4 อาคาร 3)
   หรืออ่านบทความที่สืบค้นได้จาก http://www.google.co.th/ ประกอบ และได้ส่งข้อมูลมาให้ ดูที่ไฟล์

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด จาก(http://202.129.38.5/wordpress/)
บริบท (Context) คือคำหรือข้อความแวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย จาก ราชบัณฑิตยสถาน. 2546.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542