ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เริ่มโดย webmaster, มิถุนายน 14, 2018, 11:11:15 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้


  • ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
  • ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
  • ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
  • ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ (ภาษาไทย)
Download Attachment (English)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง