เชิญทดลองใช้งาน "ฐานข้อมูลออนไลน์" 3 ฐานข้อมูล ก่อน 31 ธ.ค. 2553

เริ่มโดย webmaster, พฤศจิกายน 09, 2010, 03:32:39 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอเชิญ ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

ทดลองใช้งาน "ฐานข้อมูลออนไลน์" 3 ฐานข้อมูล คือ

1. Academic Search Premier (https://search.ebscohost.com/)
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยร วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาตร์ทั่วไป

2. Computer & Applied Sciences Complete (https://search.ebscohost.com/)
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย และการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มีการจัดดัชนี และสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ
จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

3. Emerald Management e-Journal (http://www.emeraldinsight.com/)
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ เช่น การเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ธุรกิจระหว่างประเทศ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
การตลาด การเมืองและนโยบาย เป็นต้น มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม
บทความวารสาร (Full text) จำนวน 175 ชื่อ 

ผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553
ที่ http://www.lib.ru.ac.th/service/index2.html#trial

หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ
สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/service/index2.html