กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#11
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด สำนักหอสมุดกลาง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ขับรถยนต์ ระดับ สนับสนุน 1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
          1.1 นายธีระศักดิ์ สีดี
2. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]


รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]
#12
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก จะมีการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบฯ ในวันที่ 5, 10 และ 17 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 น. และจะทำการตรวจสอบระบบฯ ก่อนเริ่มใช้งานในวันถัดไป หากพบปัญหา กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) (https://library.lib.ru.ac.th), ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร และระบบยืมต่อ ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้#13
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)
          วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2566 ปิดบริการ

          วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]
#14
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักหอสมุดกลาง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด สำนักหอสมุดกลาง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับตำแหน่ง สนับสนุน 1 (จำนวน 1 อัตรา)
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ก.ย. 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 ก.ย. 2566)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ - http://hrm.ru.ac.th/index.php/form2/629-032

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ [ คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ]

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8657

#15
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 30 ส.ค. 2566 เวลา 18.30 - 24.00 น. จะมีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ของสำนักหอสมุดกลาง จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ จะส่งผลให้บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, ระบบยืมต่อ เป็นต้น ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#16
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก

          วันจันทร์-ศุกร์
          • วันที่ 1-15 กันยายน 2566
                    อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          • วันที่ 18-29 กันยายน 2566
                    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 22 กันยายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์
          • อาคาร 1-3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
          ○ ยกเว้น วันที่ 3, 10 และ 17 กันยายน 2566 ปิดบริการ

2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

          วันจันทร์-ศุกร์
          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 22 กันยายน 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

          วันเสาร์-อาทิตย์
          • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30
          ○ ยกเว้น ◘ วันที่ 3, 10 และ 17 กันยายน 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ปิดให้บริการก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น ]
#17
Ask a Librarian / Re: ต้องการเอกสาร Full PDF เรื...
Last post by thanyasuda - สิงหาคม 28, 2023, 08:02:14 AM
เรียน คุณ Piin
        ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการช่วยการค้นคว้า ได้โดยกรอกฟอร์มนี้ https://forms.gle/HFuHFoVNcXewUrGQ7
  หมายเหตุ: ต้องใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th ในการล็อกอินเข้าไปขอรับบริการ ขอบคุณค่ะ

  💬 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยืมหนังสือออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการของสำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง ได้ที่
Line OA : https://lin.ee/oFxkTYF

  ธัญญสุดา
#18
Ask a Librarian / ต้องการเอกสาร Full PDF เรื่อง ...
Last post by Piin - สิงหาคม 27, 2023, 07:00:00 PM
ต้องการเอกสาร Full PDF
Title Design of business and information architecture for oil and gas business licensing
Title Alternative การออกแบบสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและสารสนเทศสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

CreatorName: Saowanee Chanrod

ThesisDegreeName: Master of Science

Level: Master's Degree

Descipline: Information Technology Management

Grantor: Mahidol University
#19
สามารถชมภาพถ่ายกิจกรรมในงาน RU Library Open House ได้ที่ เพจ Facebook

    1. https://www.facebook.com/ramlibrary อัลบั้ม "RU Library Open House (8-9 Aug 2023)" [ คลิกเช้าชมอัลบั้ม ]

    2. https://www.facebook.com/circulationrulib   
          2.1) [ คลิกเข้าชมโพสต์ที่ 1 ]
          2.2) [ คลิกเข้าชมโพสต์ที่ 2 ]
          2.3) [ คลิกเข้าชมโพสต์ที่ 3 ]

    3. https://www.facebook.com/ramlibservice [ คลิกเข้าชมโพสต์ ]

    4. https://www.facebook.com/rulibraryexhibitions อัลบั้ม "RU Library Open House 2023. (๒๕๖๖)" [ คลิกเข้าชมอัลบั้ม ]

    5. https://www.facebook.com/BangnaRULibrary [ คลิกเข้าชมโพสต์ ]

    6. https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru [ คลิกเข้าชมโพสต์ ]

สามารถชม Live ย้อนหลัง ของช่วงพิธีเปิดโครงการ RU Library Open House และเสวนา เรื่อง "คุยกับ คิ้วต่ำ นักวาด-นักเขียน ผู้สร้างกำลังใจให้กับใครหลาย ๆ คน" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลาประมาณ 9.30 - 11.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/ramlibrary/videos/1030619831273713
#20
กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน
RU Library Open House
เปิดบ้านสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 8-9 ส.ค. 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง