สอบถามค่ะ ความหมายของคำว่า "ความดี"

เริ่มโดย hippypanny, กุมภาพันธ์ 02, 2012, 01:15:28 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ
อยากได้ความหมายของคำว่า "ความดี" ค่ะ
จากหลากหลายแหล่ง

ขอขอบพระุคุณค่ะ

#1
สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่ http//www.lib.ru.ac.th/สืบค้นจาก เมนูหัวเรื่อง ใส่คำค้น ความดี จะพบรายชื่อปรากฏอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1740 รายชื่อผู้ใช้สามารถเลือกเล่มที่ต้องการ จดเลขหมู่ ตรวจสอบว่ามีผู้ยืมออกหรื่อไม่จาก สถานภาพที่แสดงไว้  ถ้าเป็นสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถยืมกลับบ้านได้
          อีกทางเลือกหนึ่งผู้ใช้สามารถเปิดภายในตัวเล่มได้โดยคลิกที่ Reference Databases  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) ไปที่Digital Collection (ThaiLIS) ซึ่งให้รายชื่อวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย เลือกที่ Basic Search ที่อยู่ด้านบน ใส่คำค้น ความดี จากเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง เลือกมหาวิทยาลัย เลือกเอกสาร  ผู้ใช้ต้องเลือกยอมรับเงื่อนไข และเลือก ThaiLIS รายชื่อวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความจะปรากฏขึ้นได้เลือกจากทั้งหมดดังนื้
 
จริยา สมประสงค์.(2551) การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความดี: ศึกษาเฉพาะนิทานธรรมและนิทานชาวบ้าน งานวิจัย, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม. (2551) สายใยความดีงามในชนบท. วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสารคาม.
ธีระ ประพฤติกิจ. (2536) ความดีอย่างไรใจจึงจะสงบสุข  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ( ต.ค. 2536 ) หน้า 27-36.
ประดิษฐ์ ศิลาบุตร.(2551) คุณธรรม จริยธรรม และความดี ในศรีสะเกษ. งานงิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ศักชัย อุทธิโท.(2543) สงบสุขและความดีงามในวิถีชีวิตชนบทไทย วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แนะนำให้ตรวจสอบในบทที่ 1 ดูในส่วนของคำนิยาม และได้แนบไฟล์วารสารมาด้วยพร้อมนี้แล้ว