RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: webmaster on March 19, 2021, 03:58:07 PM

Title: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการกรณีพิเศษ (ปิดพื้นที่ให้บริการอาคาร 3 ในวันที่ 20-21 มี.ค. 2564)
Post by: webmaster on March 19, 2021, 03:58:07 PM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดให้บริการนอกเวลาราชการกรณีพิเศษ

เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง จะเข้าดำเนินการติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟรวม
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 18.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564 เวลา 17.00 น.
และจะต้องทำการตัดระบบกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร 3 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

จึงขอปิดพื้นที่ให้บริการอาคาร 3 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2564
ผู้เข้าใช้บริการสามารถยืมหนังสือของอาคาร 3 ในวันดังกล่าวได้
โดยติดต่อกับบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน (ชั้น 1 อาคาร 1)

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

(https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id8067_2564-03-20-21_rulibrary-closing-building3-square600px.jpg)