RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 14, 2020, 05:02:33 PM

หัวข้อ: วันที่ 17 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. บางส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้ และวันที่ 18 ส.ค. 2563 งดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศฯ
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 14, 2020, 05:02:33 PM
เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติในวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อทำการตรวจสอบระบบก่อนเริ่มใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในวันที่ 18 ส.ค. 2563

ทั้งนี้ อาจส่งผลให้บางส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร (http://library.lib.ru.ac.th) ได้แก่

          1. สืบค้นหนังสือ, ชื่อวารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ
          2. สืบค้นดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร
          3. ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ
          4. แนะนำหนังสือ (สมาชิก)
          5. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
          6. รายชื่อหนังสือใหม่
          7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. และงดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในวันที่ 18 ส.ค. 2563

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้