RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มกราคม 15, 2020, 04:17:49 PM

หัวข้อ: ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มกราคม 15, 2020, 04:17:49 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดังไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ
1. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7924_rulibrary-application-announcement.pdf)
2. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำขอรับการแต่งตั้ง (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7924_form01-moro4.doc)
3. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (https://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7924_form02-application.doc)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8657 ในวันและเวลาราชการ