RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กันยายน 02, 2019, 07:26:08 PM

หัวข้อ: วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 21.00 - 24.00 น. บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง ไม่สามารถใช้งานได้
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กันยายน 02, 2019, 07:26:08 PM
เรียน ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน

เนื่องจาก วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 21.00 - 24.00 น.
สำนักหอสมุดกลาง จะดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปี 2562

จึงส่งผลให้บริการออนไลน์ทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง
อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, ระบบยืมต่อ เป็นต้น
ไม่สามารถใช้งานได้
ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้