RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: webmaster on May 28, 2012, 04:44:33 PM

Title: ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555
Post by: webmaster on May 28, 2012, 04:44:33 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id2455_2555-05-28_announcement01.jpg)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id2455_2555-05-28_announcement02.jpg)