การวิจัยพื่อศึกษา:รัฐกับสรีภาพของสื่อมวลชนTVNBT

เริ่มโดย sorasakcoodum, กรกฎาคม 27, 2008, 11:52:28 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอความกรุณาช่วยหาข้อมูล งานวิจัยรัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชน

                                     ศึกษาเฉพาะกรณี:NBTTV
ท การสื่อสาร

ผลการวิจัย

ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอบพระคุณมากครับ

งานวิจัยรัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชน ศึกษาเฉพาะกรณี:NBTTV ได้สืบค้นจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยไม่พบงานวิจัยในเรื่องนี้โดยตรง  ขอแนะเรื่องที่ใกล้เคียงมาให้อาจนำไปประยุกต์หรือดัดแปลงใช้กับงานวิจัยเรื่อง รัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชน ศึกษาเฉพาะกรณี:NBTTV ได้ หวังว่าจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง หากต้องการข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมอีกก็ส่งไปใหม่ได้ค่ะ

กาญจน์ คล้ายแก้ว. 2543.รัฐกับเสรีภาพของสื่อมวลชน : ศึกษากรณี การเสนอข่าวการเมืองของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
                  โทรทัศน์. (ม.ร. ก2222 2543)
จินตนา ระวันประโคน. 2542. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การมหาชน
                 (ม.ร. จ235 2542)
เจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน. 2545. ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการแปรรูปสื่อของรัฐเป็นองค์กรอิสระ ตามนโยบายปฏิรูประบบ
                 ราชการ กรณีศึกษาช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์. (338.925 จ731ป)มีที่ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสืบค้นที่ฐานข้อมูล
                Digital Collection อ่านฉบับเต็มได้
ถิรวรรณ กลางณร. 2550. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน และการคุ้มครองสิทธิของ
                บุคคล.  (ม.ร. ถ419 2550)
สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค. 2541. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
                ไทยช่อง 11. (วพ 97194)  เรื่องนี้ไม่มีในฐานข้อมูล Digital  Collection  สืบค้นจากฐานข้อมูลของห้องสมุดงานวิจัย
                สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ  ต้องไปดูที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
                ชั้น ลอย อาคาร 3
                            วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลันรามคำแหง ดูได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 3 หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
                ม.ร. อ่านฉบับเต็มได้ และสืบค้นที่ ฐานข้อมูล Digital  Collection ก็ได้เช่นกัน