ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำงานของนักศึกษา

เริ่มโดย Phimjan, กรกฎาคม 05, 2009, 07:34:20 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอบคุณ คุณอโณชาสำหรับคำแนะนำค่ะคือว่า
เข้าไปตามคำแนะนำตามที่บอกไว้แล้วได้หัวข้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
ไม่ทราบว่าพอจะใช้ได้ไหมค่ะ ถ้าใช้ได้ช่วยแนะนำแหล่งสืบค้น
หรือหนังสือด้วยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

สวัสดีคะ

           หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คุณสนใจนั้น แนะนำให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนก่อน
              หากคุณได้หัวข้อแล้วขอแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย คือให้ศึกษาจากวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่มีผู้อื่นทำเรื่องที่ใกล้เคียงกับที่คุณจะทำ โดยศึกษาจากบทที่ 2 (วรรณกรรม) และบรรณานุกรมท้ายเล่ม และใช้คำค้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย เพื่อสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการอ้างผลงานเพิ่มเติม ด้านล่างนี้เป็น วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยที่อาจเป็นประโยชน์ (ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่กล่าวข้างต้น)

อรดา เกรียงสินยศ. 2550. รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหางานทำของบัณฑิต
   ระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย. 2545. รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2542
   และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำนวย ทองแดง.  2550. ความคาดหวังในงานที่เลือกทำของนักศึกษา โปรแกรม   
            ศิลปกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
(สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) Digital Collection server #1 #2 #3, )

สุปราณี นาคแก้ว. 2545. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต
   เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีงานทำ กรณีศึกษาบัณฑิตรุ่นที่ 24 คณะ
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(LB2371.6.T5 ส245 ) ชั้น 2 อาคาร 3
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2548.รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการมีงานทำ
   และคุณภาพการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
   รามคำแหง ปีการศึกษา 2546.  (LB2430.T5 ม19201 )  ชั้น 2 อาคาร 3