รบกวนช่วยหาข้อมูลประกอบ IS

เริ่มโดย yunhoo, มิถุนายน 01, 2009, 10:47:51 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ ดิฉันรบกวนช่วยหาข้อมูลประกอบการทำ   IS ปริญญาโท เนื่องจากหาข้อมูลแล้วไม่พบ  ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน   


รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ
   วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกาอิสระ (IS)เป็นรายงานการศึกษาวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน ดังนั้น การทำการศึกาอิสระ (IS) ก็สามารถศึกษาจาก วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้
โดย เฉพาะบทที่ 2 ในเรื่องของวรรณกรรม ได้ส่งรายชื่อวิทยานิพนธ์มาให้ (คำค้นที่ใช้อาจเปลี่ยนจากการทำงานมาเป็นการปฏิบัติงานก็ได้ เพราะเป็นความหมายเดียวกัน) ISห้องสมุดไม่มีให้บริการ ต้องดูที่คณะ หรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอน

วราภรณ์ รัตนอาชาไนย. 2544. องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน   
           อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษาเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
           (ม.ร. ว1726 2544)
วัตรภู อาจหาญ. 2542. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           (ม.ร. ว214 2542)
ศักดิ์ทวี เรือนทอง. 2545. ปัญหาในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน : ศึกษากรณีเหล่าทหารสรรพาวุธ ในเขตกรุงเทพ
           มหานคร และปริมณฑล. (ม.ร. ศ2114 2545)
วิทยานิพนธ์ของ ม.ร. สืบค้นได้ที่
                1.   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มรามคำแหง
                2.   ตัวเล่มฉบับจริงที่ ชั้น 3 อาคาร 3

จรรยา สุขประเสริฐ. 2541. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (LB2831 .จ171)(ค้นจาก ฐานข้อมูล Digital Collection 1, 2, 3) ของมหาวิทยาลัย
            ธรรมศาสตร์
ลำดวน ไพรอังกูร. 2546. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
           (HD58.9 .ล635) (ค้นจาก ฐานข้อมูล Digital Collection 1, 2, 3) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์