RU Library Forum

Ask a Librarian => Ask a Librarian => ข้อความที่เริ่มโดย: naya ที่ มีนาคม 04, 2022, 09:57:44 AM

หัวข้อ: การสมัครสมาชิกห้องสมุด
เริ่มหัวข้อโดย: naya ที่ มีนาคม 04, 2022, 09:57:44 AM
การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของม.รามฯ ต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
2. บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้, บัตรลูกจ้าง หรือ หนังสือสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เฉพาะบุคลากร)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะนักศึกษา)
5. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันได้


วิธีสมัครสมาชิกห้องสมุดสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้   

         
วิธีที่ 1 : สมัครสมาชิกด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1
วิธีที่ 2 : สมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ >>> https://bit.ly/3tUkn7o (https://bit.ly/3tUkn7o)