RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ พฤษภาคม 26, 2016, 02:46:47 PM

หัวข้อ: ปรับปรุงพื้นที่บริการ ห้องบริการบัณฑิตศึกษา และห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ณ ชั้น 1 และ 3 อาคาร 3
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ พฤษภาคม 26, 2016, 02:46:47 PM
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการปรับปรุงพื้นที่บริการ อาคาร 3 (http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php target=_blank)
โดย ปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา และห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ จึงส่งผลให้อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มีบริการดังนี้

อาคาร 3 ชั้น 1 (http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php)
ให้บริการห้องบริการบัณฑิตศึกษา (ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก),
บริการสื่อมัลติมีเดีย, ห้องค้นคว้าปริญญาเอก, บริการวิทยานิพนธ์, 
บริการสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสืออนุสรณ์ และอนุสรณ์งานศพ,
ราชกิจจานุเบกษา, คำพิพากษาศาลฎีกา และสยามจดหมายเหตุ
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f1-001.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f1-002.jpg)
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f1-003.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f1-004.jpg)

อาคาร 3 ชั้น 2 (http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php)
ให้บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอิสระ, สถาบันการเงิน และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f2-002.jpg)

อาคาร 3 ชั้น 3 (http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php)
บริการหนังสือหายาก, หนังสืออ้างอิง และห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f3-001.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f3-002.jpg)
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f3-003.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f3-004.jpg)


อาคาร 3 ชั้น 4 (http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php)
บริการห้องจัดแสดงนิทรรศการ
(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f4-001.jpg) (http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7429_bd3-f4-002.jpg)

ติดตามบริการทั้งหมด ณ อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางได้ที่ - http://www.lib.ru.ac.th/services/building3.php
ข้อมูลโดย : งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง