RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ มิถุนายน 21, 2010, 02:53:25 PM

หัวข้อ: ประกาศเรื่อง การคืนบัตรประจำตัวนักศึกษาผิดพลาด
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ มิถุนายน 21, 2010, 02:53:25 PM
ประกาศเรื่อง การคืนบัตรประจำตัวนักศึกษาผิดพลาด

กรณีที่ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานในการยืม หนังสือ วารสาร ฯลฯ
และมีการคืนบัตรประจำตัวนักศึกษาผิดพลาด กรุณาติดต่อขอรับคืนได้ ณ จุดบริการนั้นๆ
หรือติดต่อได้ที่

1. ฝ่ายวารสารและเอกสาร โทร. 02-310-8642 (ชั้น 1 อาคาร 2)

2. ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัย และบริการพิเศษ โทร. 02-310-8659 (ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1),
โทร. 02-310-8648 (ชั้น 1 อาคาร 3), โทร. 02-318-9540 (ชั้นลอย อาคาร 3),
โทร. 02-310-8658 (ชั้น 2 อาคาร 3), โทร. 02-310-8646 (ชั้น 3 อาคาร 3)

3. ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ โทร. 02-310-8647 (ชั้น 4 อาคาร 3)