วัสัยทัศน์ ตอบด่วนค่ะ

เริ่มโดย PARN, สิงหาคม 04, 2008, 09:55:09 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงหน่อยค่ะ หนูจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการทำรายงานค่ะ   ;D

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิสัยทัศน์ (Vision
)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อต่างๆ เพื่อบริการทางวิชาการ พัฒนาสังคม ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital library)
พันธกิจ (Mission)

   สำนักหอสมุดกลาง จะพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อความเป็นเลิศในการบริการทางวิชาการ วิจัย บริการสังคม พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)
1. ให้บริการที่รวดเร็วตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
ทุกหน่วยงานต้องวัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. ให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง3. ดำเนินการแก้ไขคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้วยความเร็ว โดยแต่ละหน่วยงานที่ได้รับคำร้องเรียน ต้อง ดำเนินการแก้ไขคำร้องเรียนภายใน 1 สัปดาห์ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของคำร้องเรียนที่ได้รับ
4. บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี

เป้าหมาย (Objective)


เป้าหมายทางด้านระบบห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

จัดให้มีระบบเครือข่าย (Network) บริการสารสนเทศที่สนับสนุนทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ Digital library (Electronic database, Electronic journal, Electronic books etc.)
เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (RU – NET) เครือข่ายห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัย และเครือข่ายสารสนเทศอื่นๆ 
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษา การวิจัยทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค
พัฒนาระบบงานบริหารของสำนักฯ สู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ
คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดดิจิตอล
พัฒนาห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในระบบเครือข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


เป้าหมายด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุดดิจิตอล

พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยของห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดหา ผลิต และดำเนินการทางเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ
ส่งเสริมผู้ใช้ห้องสมุดให้มีความสามารถในการใช้ระบบห้องสมุดดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ การสืบค้น และการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการด้านบริการของสำนักหอสมุด
เป็นศูนย์กลางการบริการสารสนเทศแก่สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบริการ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 และมาตรฐานอื่นๆ


เป้าหมายด้านการบริหารสำนักหอสมุดกลาง

พัฒนาสถานีบริการสารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับสำนักหอสมุดดิจิตอล
จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุดให้เหมาะสมกับห้องสมุดดิจิตอล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริหารสำนักฯ ให้มากที่สุด
จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้ในงานบริการและงานเทคนิค
นำเสนอระบบคุณภาพให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการตลอดเวลาและรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
จัดสรรงบประมาณแบบผูกพันตามโครงการ
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัย และการแสวงหาความรู้อื่นๆ 
จะสนับสนุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 


        นักศึกษาสามารถศึกษาได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/ เลือกที่  ISO 9001:2000  ที่อยู่ด้านขวามือ