RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กันยายน 27, 2016, 02:17:10 PM

หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กันยายน 27, 2016, 02:17:10 PM
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง วาระที่ 4.5 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559
เห็นชอบให้ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูลข่าว (e-News) (http://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-news.php) ทดแทนได้ ดังนี้
1. ฐานข้อมูล iQNewsClip
2. ฐานข้อมูล NewsCenter
URL : http://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-news.php

ขออภัยในความไม่สะดวก