สอบถามค่ะ

เริ่มโดย hippypanny, พฤศจิกายน 21, 2011, 09:42:00 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะ

อยากทราบความหมายของคำดังนี้ หลาย ๆๆ ความหมายค่ะ

แต่หาแล้วมีไม่มากนัก

-  คำอธิบายรายวิชา

- แผนการจัดการเรียนรู้

ขอบคุณค่ะ


#1
แผนการจัดการเรียนรู้
            แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แบบบันทึกที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้สำหรับสอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แผนการสอนที่ดีควรมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีขั้นตอนการจัดเตรียมและมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ   (ดูจากไฟล์ที่แนบ)
           แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบสำคัญว่าจัดทำแผนอย่างไร เพื่อใคร มีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายความสำเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ (ดูจากไฟล์ที่แนบ)
          แผนจัดการเรียนรู้  หมายถึง   เครื่องมือที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการทำงาน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ของหลักสูตรฯ
จากhttp://www.oknation.net/blog/krunongkhai/2007/07/26/entry-1
          สำเร็จ นาสารีย์. (2546). การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งอาจารย์ 3 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ให้คำนิยามศัพท์ดังนี้
               แผนจัดการเรียนรู้  หมายถึง  เอกสารที่แสดงถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูเป็นผู้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบรรลุตาม จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
             
              และศึกษาจากหนังสือดังนี้
จิรภัทร แก้วกู่. (2547). หลักและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ : ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 = Principles and methods for writing lesson plan.
            (LB1027.4 จ237 2547)   ชั้น 4 อาคาร 1
สุวิทย์ มูลคำ. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. (LB1060 ก2261 2/2549)   ชั้น 4 อาคาร 1


คำอธิบายรายวิชา
                 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของ รายวิชา หมายถึง หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษามีทั้งที่บังคับและให้เลือก
               คำอธิบายรายวิชา เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ของสถาบันการศึกษา เช่น  คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย  คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น

รบกวนขอไฟล์แนบอีกครั้งได้ไหมคะ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้หน่ะค่

แนบไฟล์มาให้ใหม่