ช่วยแนะนำหนังสือให้ด้วยค่ะ

เริ่มโดย noknew, กันยายน 04, 2008, 07:18:09 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ตอนนี้เรียนบรรณารักษ์อยู่แต่ไม่เข้าใจขั้นตอนการให้เลขหมู่LC กับการจัดทำดรรชนี อยากให้ช่วยแนะนำหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ควรอ่านเล่มไหนของใครดีค่ะ

การให้เลขหมู่ระบบ LC

ดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์. 2542.  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3 = Analysis and organization of information
          resources 3 : IS 314 (LB 353) (IS314 42175 ด17 2542) ชั้น 2 อาคาร 1
บุญถาวร หงสกุล. 2527. การกำหนดและวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน หมวด A-Z : LS 365
          (LS365(H) 2733 บ466)  ชั้น 2 อาคาร 1
เพชราภรณ์ จันทรสูตร์. 2542. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4 = Analysis and oganization of information
           resources 4 : IS 315 (S) (LB 365 (S)) (IS315(S) 42234 พ252) ชั้น 2 อาคาร 1
เพชราภรณ์ พิทยารัฐ. 2534. การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of congress classification :
           LB 365  (LB365 3422 พ252)   ชั้น 2 อาคาร 1
ระเบียบ สุภวิรี. 2548. การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. (Z696.U4 ร215 2548)

การทำดรรชนี
ประภัสสร โมราเรือง. การทำดรรชนีและการวิเคราะห์สารนิเทศ หลักเบื้องต้น. มีที่ สำนักบรรณสารการ
          พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพชราภรณ์ จันทรสูตร์. 2547. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนีและสาระสังเขป = Introduction to indexing and
              d abstracting : IS 307. (IS307 47226 พ252 2547)  ชั้น 2 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. ประมวลสาระชุดวิชา การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ (Z699.35.I53 ม241) 
              ชั้น 5 อาคาร 1
วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ และสุธรรม อุมาแสงทองกุล. 2543. การวิเคราะห์และทำรายการข้อมูลเชิงภาพลักษณ์:ได้ เวลาคิดใหม่-ทำใหม่
             หรือยัง?.  บรรณสาร มศก.ท ปีที่ 14,1-2( ฉบับที่ SU.T Bulletin เม.ย.-มี.ค. 2543) หน้า 42-48.  ชั้น 2 อาคาร 2
อัมพร ทีขะระ. 2546. ภาษาดรรชนี.  (Z695.9 อ216)  ชั้น 5 อาคาร 1