10-13 พ.ค. 2559 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 เรื่อง “ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล”

10-13 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 เรื่อง “ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในโครงการ มีกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

Read more

6 ก.ค. 2558 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูษาสยาม โดยบูรณาการร่วมกับโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2558 “ภูษาสยาม ความงามทางวัฒนธรรม”

6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ภูษาสยาม ความงามทางวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูษาสยาม โดยบูรณาการร่วมกับโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2558 มีผู้ร่วมงานได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

Read more