29 มิ.ย. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ”

29 มิถุนายน 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ” รับผิดชอบโครงการโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (QMC) ผู้ร่วมอบรมร่วม 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่อง สมรรถนะ (Competency) ของหน้าที่ที่รับผิดชอบ

Read more

26-29 เม.ย. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบรรณารักษ์สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ”

26-29 เมษายน 2553 บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดจากสาขาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง 20 สาขา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเสริมทักษะ ความสามารถในการให้บริการนักศึกษาทุกระดับชั้น ดังลำดับการอบรมหัวข้อหลักๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ดังนี้

Read more

2 ก.พ. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง”

2 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง” เปิดงานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อจากนั้น บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ธนกร พรหมพินิจ ตามลำดับเรื่องดังนี้ 1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส คือ พื้นฐานของการดำเนินชีวิตและงาน 2. ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม

Read more

6 -7 ก.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000

6 – 7 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Walk Rally กับระบบ ISO 9001 : 2000 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร

Read more

28 ก.ค. 2549 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในงานบริการสารสนเทศ

28 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในงานบริการสารสนเทศ” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์การ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย จำนวน 55 คน

Read more