17-19 ก.พ. 2559 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรทุกคนร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

Read more