22 – 26 มี.ค. 2553 สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 34 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

22-26 มีนาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิด และแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง “สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 34”

Read more