19 – 20 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion

19 – 20 เมษายน 2554 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion บรรยายโดย จิรวัฒน์ พรหมพร และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล

Read more

18 ส.ค. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน”

18 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน” จัดโดยคณะทำงานฝ่ายแผนและนโยบายและงานนโยบายและแผนสำนักหอสมุดกลาง  จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางฯ เข้าร่วมรวม 40 คน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยสถาบัน 2 ท่าน ดังนี้

Read more

21 พ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มเสริมเสน่ห์งานบริการ”

21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลางได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มเสริมเสน่ห์งานบริการ” ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

22 ธ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส”

22 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และหัวหน้าพื้นที่กิจกรรม 5 ส รวม 120 คน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

Read more