26 เม.ย. 2554 ประชุมสำนักฯ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2”

26 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรทั้งสำนักฯ รับทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2554) ณ ชั้น 5 อาคาร

Read more