17 ก.ค. 2557 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

26 เม.ย. 2554 ประชุมสำนักฯ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2”

26 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรทั้งสำนักฯ รับทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2554) ณ ชั้น 5 อาคาร

Read more