8 – 10 ก.พ. 2566 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง”

8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง” โดยมีกิจกรรมทั้ง 3 วันดังนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

Read more