1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส 1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา 9.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย

Read more

16 มิ.ย. 2550 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

16 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก ของสำนักฯ เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ให้เป็นแหล่งบริการที่สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ

Read more

27 ก.พ. 2550 การศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ม.บูรพา

27 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี บุคลากรผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทั้งหมด 80 คน

Read more

22 ธ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส”

22 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และหัวหน้าพื้นที่กิจกรรม 5 ส รวม 120 คน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

Read more