Category Archives: หนังสือบริจาคแนะนำ

หนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคมาและมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ บรรณารักษ์จึงคัดเลือกมาแนะนำ

การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practices

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practices” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Continue reading การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practices

รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ภาพปกหนังสือ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Continue reading รายงานผลการจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development
ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Continue reading พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน เขียนโดย ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล Continue reading กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ “สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา” จำนวน 10 เล่ม จากคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Continue reading สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา