Galleries

เดือนกันยายน 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนกันยายน มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเดือนกันยายน 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 845 เล่ม

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด ร่วมกับโครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถนำออกให้บริการได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 682 เล่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักหอจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุฯ

สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ออกรับหนังสือจดหมายเหตุฯ

ภาพหนังสือออกรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 35 เล่ม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/shutterhacks/4474421855/