Category Archives: หนังสือบริจาคแนะนำ

หนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคมาและมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ บรรณารักษ์จึงคัดเลือกมาแนะนำ

วันที่ 18 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1วันที่ 18 ส.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชื่อเรื่อง พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1
ผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา Continue reading วันที่ 18 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 14 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมประมง

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557วันที่ 14 ส.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมประมง

ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557
ผู้แต่ง กรมประมง Continue reading วันที่ 14 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมประมง

วันที่ 28 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากหน่วยงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงวันที่ 28 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากหน่วยงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทยและเมืองวังเวียง สปป.ลาว แต่งโดย มณีมัย ทองอยู่และคณะ Continue reading วันที่ 28 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากหน่วยงานศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

วันที่ 25 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคำสั่ง ปี 2557 แต่งโดย กองนิติกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์วันที่ 25 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ Continue reading วันที่ 25 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 18 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากคุณเอกลักษณ์ ปลื้มจิตร

รวยง่ายสไตล์ร้านรับซื้อของเก่า โดย  เอกลักษณ์  ปลื้มจิตรวันที่ 18 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากคุณเอกลักษณ์  ปลื้มจิตร

ชื่อหนังสือ รวยง่ายสไตล์ร้านรับซื้อของเก่า  เขียนโดย เอกลักษณ์  ปลื้มจิตร Continue reading วันที่ 18 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากคุณเอกลักษณ์ ปลื้มจิตร