ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอแจ้งการงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่สภาวะปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่ (ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563) หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือ ที่หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8645 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine