หนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

หนังสือ "คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้" ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

หนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

หนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” ที่ได้รับมอบจากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม